افزايش ظرفيت سيمان هگمتان

كنسرسيوم سيمان سازان – سماگ

اجرای كامل افزايش ظرفيت از 2300 تن به 3200 تن در روز

ساخت 700 تن

نصب 1200 تن

سال 1383

9 ماه