كنسانتره 5 ميليون تنی سنگان

معيار صنعت

تأمين EPC 7500 متر نوار نقاله انتقال سنگ

3500 تن

سال 1394

12 ماه