فولاد پاسارگاد

شركت مجتمع فولاد پاسارگاد

فروش تعدادی از تجهيزات يطور كامل

28 تجهیز

سال 1391

5 ماه