خاك رنگبر

شركت خاك رنگبر

ساخت و نصب تجهيزات خط پروژه

70 تن

سال 1376

16 ماه