سیمان کارون

شرکت سیمان کارون

ساخت و نصب تجهيزات شامل گالری های فلزی جهت نصب در ارتفاع، مخازن ذخيره سوخت، مخروطهای سيلوهای مواد مخلوط و افزودنی و دودكش اصلی كارخانه به ارتفاع 110 متر

1200 تن

سال 1374

14 ماه