سیمان هگمتان

شرکت سیمان هگمتان

ساخت دپارتمان كولر و دپارتمان بارگيرخانه

400 تن

سال 1374

12 ماه