سيمان فراز فيروزكوه

شركت سيمان فراز فيروزكوه

ساخت و نصب دپارتمانهای سنگ شكن، انبار اختلاط، مواد خام، خطوط انتقال مواد، پری هيتر، كوره، كولر

ساخت 5000 تن

نصب 6200 تن

سال 1384

16 ماه