نيروگاه عسلويه

مپنا بويلر از طريق درياپالا انرژی

فروش فيلترهای كربن اكتيو

80 تن

سال 1387

5 ماه