سیمان شاهرود

شرکت سیمان شاهرود

ساخت گريت كولر پروژه و ساخت قسمتهای تحت فشار و فوقانی فيلترهای كيسه ای

90 تن

1372

4 ماه