سيمان سفيد ساوه

شرکت سیمان سفید ساوه

ساخت تجهيزات انباشت و برداشت مواد (Reclaimer & Stacker) ،ساخت كامل دپارتمان بارگيرخانه، hood Firing و تعدادی از تجهيزات دقيق مانند دريچه ها و دمپرهای هوا، انبساط گيرها و فن ها

400 تن

سال 1372

6 ماه