سيمان خاكستری ساوه

شركت سيمان ساوه

فروش تجهيزات غبارگيری:الكتروفيلتر-بگ هاوس

1200 تن

سال 1386

12 ماه