گندله سازی سنگان 2

    آذران

    ساخت سيستم های انتقال

    400 تن

    سال 1393

    7 ماه