پروژه ها به صورت خلاصه

ردیفنام پروژهکارفرماحدود خدماتوزن تجهيزاتتاریخ شروع اجرامدت اجرا
1سيمان قائن
شركت صنايع آذرآبتهيه نقشه های جزء و كارگاهی، تهيه روشهای ساخت و جوشكاری، نظارت بر ساخت، تغييرات در مواد و مقاطع و ارايه روشهای تصحيح در صورت ايجاد خطای ساخت
1500 تن سال 1370
8 ماه
2سيمان قائنشركت سيمان قائنساخت گريت كولر (كولر كلينكر)90 تن سال 13715 ماه
3سيمان كردستانشركت سيمان كردستان ساخت دپارتمان كولر شامل دهانه خروجی كوره Kiln hood ،گريت كولر، فنهای مربوط به كولر، الكتروفيلتر، داكتهای حجيم ارتباطی با دمپرها و انبساطگيرها،(Expansion joints) دودكش و ساير تجهيزات جانبی400 تنسال 137213 ماه
4سيمان سفيد اروميهشركت سيمان سفيد اروميهساخت دپارتمانهای پری هيتر، كولر، انباشت و برداشت مواد
(Reclaimer & Stacker) و بارگيرخانه سيمان
1200 تنسال 137114 ماه
5سیمان شاهرودشرکت سیمان شاهرودساخت گريت كولر پروژه و ساخت قسمتهای تحت فشار و فوقانی فيلترهای كيسه ای90 تنسال 13724 ماه
6سيمان سفيد ساوهشزکت سيمان سفيد ساوهساخت تجهيزات انباشت و برداشت مواد
(Reclaimer & Stacker) ،ساخت كامل دپارتمان بارگيرخانه، hood Firing و تعدادی از تجهيزات دقيق مانند دريچه ها و دمپرهای هوا، انبساط گيرها و فن ها
400 تنسال 13726 ماه
7پالايشگاه نفت كراسنوودسكشركت اتريشی PÖRNERساخت و صدور يك دستگاه راكتور شيميايی برای پالايشگاه نفت كراسنوودسك تركمنستان20 تنسال 13731 ماه
8سیمان هگمتانشرکت سیمان هگمتانساخت دپارتمان كولر و دپارتمان بارگيرخانه400 تنسال 137412 ماه
9سیمان اردبیلشرکت سیمان اردبیلساخت و نصب مخروط كف سيلوهای گچ و پوزولان150 تنسال 13743 ماه
10سیمان بجنوردشرکت سیملن بجنوردخدمات مهندسی و نظارت بر ساخت كليه تجهيزات ساخت داخل3800 تنسال 137424 ماه
11سیمان کارونشرکت سیمان کارونساخت و نصب تجهيزات شامل گالری های فلزی جهت نصب در ارتفاع، مخازن ذخيره سوخت، مخروطهای سيلوهای مواد مخلوط و افزودنی و دودكش اصلی كارخانه به ارتفاع 110 متر1200 تنسال 137414 ماه
12آب شيرينكن جزيره لاوان (ظرفيت 1800 متر مكعب در روز)شركت آب و برق كيشساخت سازه های فلزی آب شيرينكن150 تنسال 13744 ماه
13فولاد مبارکهشرکت فولاد مبارکهساخت تجهيزات 7 واحد نمونه گيری و اندازه گيری دمای پاتيل ذوب12 تنسال 13754 ماه
14آلومينيوم المهدیشركت درياپالاساخت سازه های دريايی (آبگير) جهت آب شيرينكن20 تنسال 13753 ماه
15جرثقيل زرافه ای 15 تنی منگانشركت منگانساخت لينك های جرثقيل زرافه ای 15 تنی50 تنسال 13753 ماه
16اسكلت فلزی نوابشركت تهران آبادساز (تابع
شهرداری تهران)
ساخت و نصب اسكلت فلزی4000 تنسال 13759 ماه
17طرح و توسعه نورد و لوله اهوازشركت نورد و لوله اهوازساخت جرثقيل های سقفی250 تنسال 13755 ماه
18طرح و توسعه كروم كميكال ساریشركت كروم
كميكال ساری
ساخت تجهيزات طرح توسعه250 تنسال 13762 ماه
19ذوب و روی زنجانشركت ايران روی گسترساخت و نصب تجهيزات كارخانه300 تنسال 13773 ماه
20سيمان خوزستانشركت سيمان خوزستانتهيه نقشه ها و مشخصات قطعات سايشی كارخانجات3000 تنسال 13775 ماه
21توسعه ابهربرزنتشركت ابهربرزنتاجرای كامل شامل طراحی و اجرای فونداسيون، طراحی و ساخت اسكلت و نصب1050 تنسال 13774 ماه
22نورد و لوله اهوازشركت نورد و لوله اهوازنصب جرثقيل سقفی Heavy Duty300 تنسال 13772 ماه
23 خاك رنگبرشركت خاك رنگبرساخت و نصب تجهيزات خط پروژه700 تنسال 137616 ماه
24لوله گستر اسفراينشركت لوله گستر اسفراينساخت و نصب سازه های فلزی سنگين كارگاه های خط توليد2200 تنسال 137714 ماه
25طرح توسعه مجتمع پتروشيمی بندر امامشركت صنايع آذرآبساخت مبدلهای حرارتی پروژه MTBE90 تنسال 13785 ماه
26طرح توسعه كارخانه سايپاشركت سايپافروش و نصب اسكلت فلزی سالنهای جنبی خط توليد110 تنسال 13792 ماه
27 سيمان دارابشركت سيمان دارابساخت گريت كولر120 تنسال 1378
28ساختمان شركت انتشارات فنی ايرانشركت انتشارات فنی ايرانساخت و نصب اسكلت فلزی (ساختمان 12 طبقه صنعتی)400 تنسال 13782 ماه
29سيمان بوشهرشركت سيمان بوشهرطراحی و ساخت دپارتمان انتقال گچ100 تنسال 13795 ماه
30سيمان دارابشركت سيمان دارابساخت چهار دستگاه الكتروفيلتر با همكاری گروه جهاد دانشگاهی علم و صنعت و شركت FLSMIDTH
650 تنسال 137912 ماه
31سيمان دارابشركت سيمان دارابطراحی، ساخت و تامين كليه قطعات و تجهيزات انباشت و برداشت مواد (Stacker & Reclaimer)50 تنسال 137914 ماه
32سیمان دارابشرکت سیمان دارابنصب و راه اندازی كليه تجهيزات انبار خاك شامل انباشت و برداشت مواد (Reclaimer & Stacker) و نوارهای سالن350 تنسال 13798 ماه
33سيمان مازندرانشركت سيمان مازندراننصب و راه اندازی كليه تجهيزات انبار خاك طرح و توسعه و ساخت و نصب گالری های ارتباطی850 تنسال 137912 ماه
34فرودگاه بين المللی امام خمينیفرودگاه بين المللی امام خمينیاجرای ساخت داخل و نصب و راه اندازی نقاله ها و سيستم انتقال چمدان200 تنسال 138010 ماه
35سيمان اصفهانشركت سيمان اصفهانطراحی كامل (پروسس، تجهيزات، برق و كنترل) ماشين آلات انباشت و برداشت مواد (استكر و ريكلايمر) برای طرح توسعه250 تنسال 137912 ماه
36سيمان سفيد ساوهشركت سيمان سفيد ساوهفروش تجهيزات خط توليد طرح توسعه500 تنسال 138012 ماه
37پالايشگاه آبادنشركت صنايع آذرآبساخت، مونتاژ، تست و تحويل تيوب باندل مبدل های حرارتیسال 13801 ماه
38فيدر غلطكیشركت ترابری بين المللی پرسطراحی و ساخت فيدر غلطكی جهت تغذيه بلوك سنگهای صادراتی درون كانتينرسال 13806 ماه
39سيمان سفيد بنويدشركت سيمان سفيد بنويدفروش كل تجهيزات ساخت داخل2000 تنسال 138112 ماه
40كوره خشك كن لياشركت مواد ويژه لياساخت و نصب كوره خشك كن الياف مخصوص شيشه و بچ پلانت های مربوطه250 تنسال 13818 ماه
41سيمان شهركردشركت صنايع آذرآبارائه خدمات مهندسی و مشاورهسال 13812 ماه
42طرح توسعه فوالد مباركهشركت ايريتكاسكلت فلزی نگهدارنده لوله های خنك كن200 تنسال 13826 ماه
43سيمان سفيد بنويدشركت سيمان سفيد بنويدنصب كامل و راه اندازی تجهيزات خط توليد4000 تنسال 138114 ماه
44سيمان كاشانشركت سيمان كاشانساخت داخل گريت كولر و الكتروفيلترها800 تنسال 13826 ماه
45بازوهای بارگيری سيالات (Loading (arms منطقه آزاد پتروشيمیشركت FMCساخت داخل، مونتاژ و نصب بازوهای بارگيری سيالات در
كشتی Loading arms
100 تنسال 13823 ماه
46 سيمان نايينشركت سيمان نايينساخت و نصب سالن های جنبی خط توليد و جرثقيلهای سقفی300 تنسال 13825 ماه
47پالايشگاه گاز مسجد سليمانشركت ملی گازساخت مخازن سايت پالايشگاه گاز150 تنسال 13829 ماه
48سيمان كاشانشركت سيمان كاشانساخت داخل تجهيزات دپارتمان آسيای مواد200 تنسال 13825 ماه
49سيمان فارس نوشركت سيمان فارس نوساخت تجهيزات خط توليد و نصب تجهيزات (پریهيتر، دودكش اصلی و كانال هوای داغ از كولر به پریكلساينر)1700 تنسال 138212 ماه
50پالايشگاه آبادانشركت SGC انگلستانساخت پايه های ثابت 32 دستگاه بازوی بارگيری مايعات150 تنسال 13839 ماه
51مس سونگونشركت ايريتكساخت و پيش مونتاژ اسكلت فلزی خاص جهت نوار نقاله انباشت سنگ معدن مس650 تنسال 13837 ماه
52پتروشيمی كرمانشاهشركت نامورانساخت داخل اسكراپرها همكاری با شركت كالديوس پيترز فرانسه300 تنسال 13838 ماه
53 گچ خراسانشركت گچ خراسانساخت و نصب الكتروفيلتر كارخانه250 تنسال 13849 ماه
54طرح جايگزينی سيمان تهرانشركت سيمان تهرانساخت داخل آسياهای سيمان عمودی (فايفر)1000 تنسال 13838 ماه
55گندله سازی اردكانگروه صنعتی چادر ملوساخت داخل بدنه كوره300 تنسال 13849 ماه
56افزايش ظرفيت سيمان هگمتانكنسرسيوم سيمان سازان – سماگاجرای كامل افزايش ظرفيت از 2300 تن به 3200 تن در روزساخت 700 تن
نصب 1200 تن
سال 13839 ماه
57سيمان فراز فيروزكوهشركت سيمان فراز فيروزكوهساخت و نصب دپارتمانهای سنگ شكن، انبار اختلاط، مواد خام، خطوط انتقال مواد، پری هيتر، كوره، كولرساخت 5000 تن
نصب 6200 تن
سال 138416 ماه
58طرح توسعه سيمان هگمتانشركت سيمان هگمتانساخت داخل استكر و ريكلايمر و آسياهای سيمان عمودی خط جديد1200 تنسال 13846 ماه
59طرح جایگزینی سیمان تهرانسیمان تهراننصب و راه اندازی دپارتمانهای آسیای مواد و آسیای سیمان2500 تنسال 13848 ماه
60گندله سازی اردكانگروه صنعتی چادرملوساخت داخل تجهيزات خط توليد شامل: واگن دامپر، كليه نوارنقاله های مواد و محصول، دو استكر و يك ريكلايمر (wheel bucket) ، پيش گرمكن، كولر دورانی، سيستم های بارگيری بر روی كاميون و قطار4000 تنسال 138414 ماه
61گندله سازی اردكانگروه صنعتی چادرملونصب و راه اندازی دپارتمان كوره1100 تنسال 13849 ماه
62طرح بهينه سازی سيمان شمالشركت سماگكليه عمليات ساخت داخل و نصب تجهيزات طرح بهينه سازی شامل: سالن اختلاط مواد (استكر و ريكلايمر دوار)، آسيای مواد (غلطكی)، پری هيتر، كولر، سيستم های انتقال، فيلترهای كيسه ای و بگ هاوسساخت 2500 تن
نصب 3000 تن
سال 138415 ماه
63پالايش روغن آذرآبادگانشركت آذرآبادگانتامين و ساخت 15 راكتور و مخزن تحت فشار150 تنسال 13858 ماه
64سيمان شهركردشركت صنايع آذرآباجرای كليدگردان انبار اختلاط مواد خام (استكر، ريكلايمر و نوارهای انتقال مواد)450 تنسال 138414 ماه
65سيمان شهركردشركت صنايع آذرآباجرای كليدگردان سيلوهای مواد، تغذيه كوره و سيلوهای سيمان200 تنسال 138416 ماه
66سيمان پيوند گلستانشركت سيمان پيوند گلستانساخت داخل دپارتمانهای سنگشكن و سالن اختلاط مواد500 تنسال 138512 ماه
67سيمان شهركردشركت صنايع آذرآباجرای كليدگردان بارگيرخانه70 تنسال 138416 ماه
68سيمان نيزار قمشركت سيمان نيزار قمساخت داخل دپارتمانهای سنگ شكن و سالن اختلاط مواد500 تنسال 138610 ماه
69سيمان نائينكنسرسيوم سيمان سازان-سماگساخت داخل كليه تجهيزات خط توليد8000 تنسال 138524 ماه
70طرح هماتيت گل گهرشركت سماگ خاورميانهساخت داخل تجهيزات خط توليد200 تنسال 13874 ماه
71سيمان پيوند گلستانشركت سيمان پيوند گلستانساخت داخل كوره دوار180 تنسال 13873 ماه
72سيمان پيوند گلستانشركت سيمان پيوند گلستاننصب و راه اندازی دپارتمانهای سنگ شكن و سالن اختلاط مواد750 تنسال 13856 ماه
73سيمان خاكستری ساوهشركت سيمان ساوهفروش تجهيزات غبارگيری:الكتروفيلتر بگ هاوس1200 تنسال 138612 ماه
74سيمان نيزار قمشركت سيمان نيزار قمنصب و راه اندازی دپارتمانهای سنگ شكن و سالن اختلاط مواد1000 tons erection
سال 138710 ماه
75طرح توسعه فوالد مباركهشركت فوالد مباركه اصفهانساخت و تامين تجهيزات 4 بگ هاوس جديد1040 tons
سال 138710 ماه
76فولاد غدير ايرانيانشركت ايريتكساخت و تامين استراكچرهای سيستم انتقال340 تنسال 13884 ماه
77سيمان نائينكنسرسيوم سيمان سازان-سماگنصب كليه تجهيزات خط توليد و اسكلتهای فلزی كارخانه سيمان خاكستری 5000 تنینصب تجهیزات 12000 تن
نصب اسکلت فلزی 9000 تن
سال 138720 ماه
78 نيروگاه عسلويهمپنا بويلر از طريق درياپالا انرژیفروش فيلترهای كربن اكتيو80 تنسال 13875 ماه
79سيمان نائينسيمان نائينساخت و نصب مخازن مازوت و اجرای پوششهای سالنهای توليد500 تنسال 13894 ماه
80سيمان غرب آسياشركت سيمان غرب آسياساخت و تامين دپارتمانهای آسيای مواد، انتقال مواد به سيلوها، آسيای سيمان، انتقال سيمان به سيلوها1100 تنسال 138812 ماه
81سيمان كياسرشركت طراحی صنعتی ايران ساخت بدنه كوره دوار و كولر كلينكر 200 تنسال 13894 ماه
82بيمارستان فوق تخصصی مغزو اعصاب موسسه خيريه امام رضاساخت و نصب سازه فلزی خاص و پيچيده2300 تنسال 13906 ماه
83فولاد پاسارگاد شركت مجتمع فولاد پاسارگاد فروش تعدادی از تجهيزات يطور كامل28 تجهیزسال 13915 ماه
84مركز تجاری رفتاریآقای رفتاریساخت سازه نورگير230 تنسال 13913 ماه
85كنسانتره سنگ آهن سيرجانشركت معيار صنعت خاورميانهفروش نوارهای انتقال مواد(8 نوار)230 تنسال 13916 ماه
86ساريتساريه شمالفروش تجهيزات اصلی خط توليد ورق موجدار سيمانی (61 ماشين كامل)110 تنسال 13925 ماه
87آهك هيدراته كردستانسيمان كردستانفروش تجهيزات خط توليد (43 تجهيز كامل)150 تنسال 13925 ماه
88سيمان مارگون شركت توسعه گستر هلال خاورميانه فروش و نصب تجهيزات دپارتمان سنگ شكن و سالن اختلاط مواد520 tons manf.
730 tons erection
سال 13917 ماه
89كنسانتره گهر زمينصنايع فولاد گسترشفروش 73 عدد شوت200 تنسال 13926 ماه
90صنايع چوب و كاغذ مازندرانصنايع چوب و كاغذ مازندران تعويض درام پوست كن درخت35 تنسال 13931 ماه
91 هتل اسپيناس هتل اسپيناسساخت سازه رستوران200 تنسال 13933 ماه
92كنسانتره مس سونگون فاز2موسسه امين، قرارگاه خاتم الانبياءنصب كامل(مكانيكال،برق،پايپینگ و كنترل) و راه اندازی و ساخت تعدادی نوارنقاله 3000 تن تجهیزات
50000 اینچ پایپینگ
سال 139115 ماه
93گندله سازی سنگان 2آذرانساخت سيستم های انتقال 400 تنسال 13937 ماه
94 شهر آفتابكاشالوتساخت سازه نگهدارنده نمای ساختمان300 تنسال 13934 ماه
95سيمان صوفيانشركت سيمان صوفيانبازسازی و بروز رسانی ريكلايمر كارخانه100 تنسال 13946 ماه
96كنسانتره 5
ميليون تنی سنگان
معيار صنعتتأمين EPC 7500 متر نوار نقاله انتقال سنگ3500 تنسال 139412 ماه
97سازه نورگير مركزی تجاری ساناسرمايه گذاری ساناساخت و نصب سازه نورگير35 تنسال 13942 ماه
98زغال شويی البرزفكور صنعت تهرانساخت بينها و مخازن خط توليد150 تنسال 13942 ماه
99سيمان تهرانسيمان تهران نصب دپارتمان كوره700 تنسال 13935 ماه
100Ghadir Steel production plantAerzen Havasaz Parsian Co.Manufacturing of 6 big Silencers on ducting out of Blowers100 tons20204 Months