سیمان سفید ارومیه

شرکت سیمان سفید ارومیه

ساخت دپارتمانهای پری هيتر، كولر، انباشت و برداشت مواد (Reclaimer & Stacker) و بارگيرخانه سيمان

1200 تن

1371

14 ماه