سيمان نيزار قم

شركت سيمان نيزار قم

ساخت داخل دپارتمانهای سنگ شكن و سالن اختلاط مواد

500 تن

سال 1386

10 ماه