سيمان نائين

كنسرسيوم سيمان سازان-سماگ

نصب كليه تجهيزات خط توليد و اسكلتهای فلزی كارخانه سيمان خاكستری 5000 تنی

نصب بجهیزات 12000 تن

نصب اسکلت فلزی 9000 تن

سال 1387

20 ماه