سيمان مازندران

شركت سيمان مازندران

نصب و راه اندازی كليه تجهيزات انبار خاك طرح و توسعه و ساخت و نصب گالری های ارتباطی

850 تن

سال 1379

12 ماه