سيمان مارگون

شركت توسعه گستر هلال خاورميانه

فروش و نصب تجهيزات دپارتمان سنگ شكن و سالن اختلاط مواد

520 tons manf. 730 tons erection

سال 1391

7 ماه