آب شيرينكن جزيره لاوان (ظرفيت 1800 متر مكعب در روز)

شركت آب و برق كيش

ساخت سازه های فلزی آب شيرينكن

150 تن

سال 1374

4 ماه