سیمان کردستان

شركت سيمان كردستان

ساخت دپارتمان كولر شامل دهانه خروجی كوره Kiln hood ،گريت كولر، فنهای مربوط به كولر، الكتروفيلتر، داكتهای حجيم ارتباطی با دمپرها و انبساط گيرها، (Expansion joints) دودكش و ساير تجهيزات جانبی

400 تن

1372

13 ماه