پتروشيمی كرمانشاه

شركت ناموران

ساخت داخل اسكراپرها همكاری با شركت كالديوس پيترز فرانسه

300 تن

سال 1383

8 ماه