بيمارستان فوق تخصصی مغزو اعصاب

موسسه خيريه امام رضا

ساخت و نصب سازه فلزی خاص و پيچيده

2300 تن

سال 1390

6 ماه