سيمان پيوند گلستان

شركت سيمان پيوند گلستان

ساخت داخل دپارتمانهای سنگشكن و سالن اختالاط مواد

500 تن

سال 1385

12 ماه