طرح هماتيت گل گهر

شركت سماگ خاورميانه

ساخت داخل تجهيزات خط توليد

200 تن

سال 1387

4 ماه