سيمان فارس نو

شركت سيمان فارس نو

ساخت تجهيزات خط توليد و نصب تجهيزات (پریهيتر، دودكش اصلی و كانال هوای داغ از كولر به پریكلساينر)

1700 تن

سال 1382

12 ماه