سيمان داراب

شركت سيمان داراب

ساخت چهار دستگاه الكتروفيلتر با همكاری گروه جهاد دانشگاهی علم و صنعت و شركت FLSMIDTH

650 تن

سال 1379

12 ماه