طرح توسعه مجتمع پتروشيمی بندر امام

شركت صنايع آذرآب

ساخت مبدلهای حرارتی پروژه MTBE

90 تن

سال 1378

5 ماه