گندله سازی اردكان

گروه صنعتی چادر ملو

ساخت داخل بدنه كوره

300 تن

سال 1384

9 ماه