گندله سازی اردكان

گروه صنعتی چادرملو

نصب و راه اندازی دپارتمان كوره

1100 تن

سال 1384

9 ماه